Privacy policy

Podotherapie Bertrand van Dijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de privacy policy wil lik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Het waarom van de vastlegging, verwerking en uitwisseling van uw gegevens met andere partijen (zorgverleners en uw zorgverzekeraar) wordt hieronder nader toegelicht. Voorts informeren ik u over uw overige wettelijke privacyrechten.

Welke gegevens worden verwerkt?

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij van u de volgende persoonlijke gegevens:
– Naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer (BSN), telefoonnummer en als u daarover beschikt uw mailadres.
– De gegevens omtrent uw gezondheid en de door mij uitgevoerde verrichtingen/levering van podotherapeutische interventie(s). Deze gegevens leggen ik vast in een medisch dossier. Ik neem hier andere medische informatie (bijvoorbeeld informatie van uw huisarts), in op voor zover dit voor een goede hulpverlening aan u noodzakelijk is.
– Bij het inschakelen van andere verwerkers (bijvoorbeeld voor het berichtenverkeer voor zorgverleners) zorgen ik ervoor dat in een verwerkersovereenkomsten uw privacy-rechten worden gewaarborgd.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Als zorgaanbieders zijn we verplicht het BSN te registreren. Ook moeten we dat nummer gebruiken als we gegevens over een patiënt uitwisselen. Dit staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg.
– Uitwisseling van uw gegevens met andere zorgverleners (zoals bijvoorbeeld met uw huisarts) vindt, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven, plaats via een beveiligde verbinding.
– In geanonimiseerde vorm gebruiken ik uw gegevens voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
– In verband met de betaling van uw nota door de zorgverzekeraar verstrekken ik, nadat u hiervoor toestemming heeft verleend, uw gegevens van de verrichte behandeling of levering van podotherapeutische interventie(s) via een beveiligde verbinding aan uw zorgverzekeraar.
– Voor een adequate zorgverlening is vereist dat ik over uw medische gegevens beschik. In verband met de behandelovereenkomst (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) die wij met u aangaan, noteer ik de gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventie(s).
– Voor een audit. Eens in de vijf jaar wordt er in de podotherapiepraktijk een externe kwaliteitscontrole uitgevoerd door externe onafhankelijke auditeurs. De auditeurs hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. De auditeurs krijgen alleen inzage in uw dossier als u daar toestemming voor heeft verleend. Zonder deze toestemming mogen de auditeurs alleen een geanonimiseerd dossier inzien. Dat is een dossier waaruit al uw gegevens m.b.t. uw identiteit zijn verwijderd.
– Intervisie, supervisie of consultatie. In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maakt de podotherapiepraktijk enkel gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet is af te leiden.

Wat is de bewaartermijn van uw medische gegevens?
Wij zijn wettelijk verplicht uw medische gegevens 15 jaar te bewaren.

Overige Privacyrechten

U heeft recht op inzage, het aanpassen van gegevens en het verwijderen van gegevens
uit uw (patiënten)dossier.
U heeft het recht om een aan ons gegeven toestemming te kunnen beperken én weer te kunnen intrekken.
Het recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om gegevens makkelijk te kunnen meenemen en doorgeven aan een andere organisatie.
Het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u gebruik wilt maken van het recht om uw gegevens in te zien of op te vragen, dient u een schriftelijke aanvraag op te sturen naar Podotherapie Bertrand van Dijk, het adres vind u bij de contactgegevens.

Op welke wijze beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Podotherapiepraktijk Bertrand van Dijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met 040-2230290.

De volgende maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.
Dit kunt u zien aan zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
– Een beveiligd contactformulier om uw vragen via de website te kunnen stellen.